ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮਿੱਲੀ ਬੱਚੀ !

ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮਿੱਲੀ ਬੱਚੀ !